Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat

Waxup Általános Szerződési Feltételek

Singular Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2094 Nagykovácsi, Semmelweis utca 4., cégjegyzékszám: Cg. 13 09 199823, adószám: 26112730-2-13, bankszámlaszám: 11703006-25975194-00000000, továbbiakban mint Waxup), valamint ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) (Waxup és Ügyfél a továbbiakban közösen: Felek, külön-külön: Fél) között a Waxup által az Ügyfél részére nyújtott esztétikai valamint egyéb közérzetjavító szolgáltatások tekintetében a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása (a továbbiakban: Waxup Kezelési Nyilvántartás ) hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

1. Szolgáltatás 

1.1 A Waxup a Kezelési Nyilvántartás szerint esztétikai és közérzetjavító szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére (továbbiakban: Szolgáltatások). A Waxup kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik. 

2. A Felek jogai és kötelezettségeik 

2.1. A Waxup kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi Szolgáltatását a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően, szakszerűen nyújtja. 

2.2. A Szolgáltatás nyújtásának helye: 1024 Budapest, Lövőház utca 26.

A Szolgáltatások helyszínét a Waxup egyoldalúan jogosult meghatározni, azok tekintetében az Ügyfél esetleges kívánságait nem tudja és nem köteles figyelembe venni. A Waxup a Szolgáltatásokat a kozmetikai személyzete és egyéb közreműködők segítségével nyújtja (továbbiakban: Személyzet). A Waxup valamennyi szerződéses kötelezettsége teljesítésére jogosult alvállalkozókat igénybe venni, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. 

2.3. A Waxup jogosult a vonatkozó külön szabályzat rendelkezései betartása mellett értékesítés támogató eszközök alkalmazására. 

2.4. A Waxup az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban a Waxup szépségszalonban 

fogadja, és a Felek által külön meghatározott Szolgáltatás nyújtásában részesíti, mely Szolgáltatásért a Waxup díjazásra jogosult. Felek között a Waxup Kezelési Nyilvántartás és a Beleegyező Nyilatkozat kitöltésére kerül, amely meghatározza a kezelt felületet, valamint a megvásárolt szolgálatás(oka)t.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások díja, a szolgáltatás típusára, az Ügyfél adottságaira, a kezelés bonyolultságára és megvalósíthatóságára is tekintettel, egyénenként változhat, így annak pontos összegét mindenkor a Waxup Kezelési Nyilvántartás tartalmazza. 

2.5. A Waxup köteles az Ügyfelet a kezelések, beavatkozások menetéről, annak kockázatairól, az esetleges szövődményekről előzetesen tájékoztatni. A tájékoztatás megtörténtét az Ügyfél külön Beleegyező Nyilatkozat aláírásával igazolja. A beleegyező nyilatkozat Ügyfél általi el nem fogadása esetén a Waxup a Szolgáltatás nyújtását minden további indokolás nélkül megtagadhatja. 

2.6. Az Ügyfél – ha erről felek megállapodnak – köteles a kezeléseken, a vizsgálatokon az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni. Ellenkező esetben az Ügyfél által szabadon választható időpontban, a Waxup szépségszalonok nyitvatartási idejében, de legalább egy órával a zárás előtt kezdhető meg a kezelés. A Waxup a kezelés, vizsgálat – esetlegesen – előre egyeztetett időpontjáról a kezelést, vizsgálatot megelőzően az Ügyfél által megadott telefonszámra emlékeztető SMS-t küldhet. 

Az Ügyfél köteles haladéktalanul, de minimum 24 órával korábban értesíteni a Waxup-ot, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud. 

Amennyiben az Ügyfél egy kezelésnél többet úgy mulaszt el, hogy távollétét a kezelés időpontja előtt legalább 24 órával nem jelzi írásban (e-mailben az info@waxup.hu címre vagy SMS-ben a Waxup SMS számára (+36 30) 275 9008 küldött üzenettel) a Waxup felé, a második, illetve minden további ily módon elmulasztott kezelést az Waxup elvégzettnek tekinti, és teljes áron számíthatja fel. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtására a Waxup, rajta kívül álló ok miatt az előre egyeztetett időpontban vagy az Ügyfél által szabadon választott időpontban nem képes, úgy erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és az Ügyfél egyetértésével új időpontot biztosít az Ügyfél részére vagy más az Ügyfél által szabadon választott időpontban várja a Szolgáltatás nyújtására. Utóbbi esetben Ügyfél semmilyen fajta kártérítésre / kártalanításra nem jogosult. 

2.7. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai 

állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Waxup jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni. 

2.8. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és a 

Waxup működési rendjét tiszteletben tartani. 

2.9. Az Ügyfél a Kezelés igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az Ügyfél köteles a Kezelés ellátásában a Waxup-pal, a Waxup alkalmazottjaként közreműködő kozmetikussal, illetve egyéb Waxup partnerrel együttműködni, így többek között: 

2.9.1. tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről; 

2.9.2. tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról; 

2.9.3. tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról; 

2.9.4. a Szolgáltatással kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani; 

2.9.5. a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni. 

2.10. A Waxup az Ügyfél vizsgálatát követően vagy a Szolgáltatás nyújtása során bármikor jogosult megtagadni a Szolgáltatás elvégzését különösen akkor, ha 

2.10.1. a vizsgálat eredménye vagy a kezelések során felismert tényekre és körülményekre tekintettel a kezelést vagy a beavatkozást az Ügyfél egészségügyi alkalmatlansága miatt nem lehet elvégezni;

2.10.2. a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy az Ügyfél által igényelt beavatkozás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik;

2.11. A Waxup a tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges – figyelembevételével, valamint a tőle elvárható körültekintéssel és elvárható gondossággal jár el. 

2.12. A Felek között a szolgáltatásra irányuló Waxup Kezelési Nyilvántartás és az Ügyfél ellátása során előálló valamennyi dokumentáció elektronikus úton is megköthető, aláírható. Ebben az esetben a Waxup Kezelési Nyilvántartást, illetve annak bármely mellékletét tartalmazó okiratot, az egészségügyi dokumentációt a szolgáltató az ügyfél azonosításán keresztül az ügyfél személyéhez rendeli és a személyhez rendelést az ügyfél saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adatokkal együtt hitelesen igazolja. A Szolgáltató azonban bármikor kérheti, hogy az ügyfél a nyilatkozatát papíron tegye meg.

2.13. A Waxup az Ügyfél magatartására visszavezethető (pl: együttműködési kötelezettsége megszegése, utasítások pontatlan követése) bármilyen nemű kárért felelősséget nem vállal. 

2.14. A Waxup az ügyfél személyes tárgyaiért a Waxup szépségszalonok területén felelősséget nem vállal és nem köteles az Ügyfél a Waxup szépségszalonokban felejtett tulajdonát (pl. kabát, esernyő) megőrizni és az Ügyfélnek eljuttatni. 

3. Díjazás 

 3.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatási díjat köteles fizetni. A Waxup csak a Szolgáltatási Díj teljes egészében megfizetése esetében köteles elvégezni a Felek által külön meghatározott kezelést, beavatkozást. 

3.2. Kezelési beavatkozások (bérletvásárlás) esetében az egyes kezelések díját – a Waxup Kezelési Nyilvántartásban meghatározott és az árlistán feltüntetett díjat – köteles Ügyfél a kezelést megelőzően megfizetni. 

3.3. A Díj megfizetése számla ellenében történik, készpénzben, bankkártyás, vagy SZÉP kártyás fizetéssel.

3.4. A Waxup által meghirdetett akciók esetében az akció, illetőleg az akció keretében kötendő Waxup Kezelési Nyilvántartás mindenkor az akciós árat tartalmazza. Az akciós ár kizárólag az akcióban meghirdetett feltételek teljesülése esetén érvényes. Amennyiben Ügyfél az akciós feltételeket nem teljesíti, akkor a Waxup a teljes, akció nélküli árnak (akciós kedvezménnyel nem csökkentett alapár) megfelelő díjra jogosult, melyet Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően előre köteles megfizetni a Waxup részére. 

3.5. A Waxup – ellenkező megállapodás hiányában – a Szolgáltatások elvégzését a teljes díj megfizetéséig megtagadhatja. 

3.6. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatást bármely okból – ideértve az olyan elháríthatatlan külső vagy belső okot is, mint az Ügyfél egészségi állapotban felismert olyan jellemzője, amely alkalmatlanná teszi a Szolgáltatás elvégzésére, függetlenül attól, hogy az állapot a befizetéskor már fennállott-e, vagy később állt be – lemondja, vagy nem veszi igénybe, a Waxup a már kifizetett, de még igénybe nem vett beavatkozások elvégzésére új időpontot egyeztet.

3.9. A Waxup szerződött SZÉP kártya partnerei által kibocsátott SZÉP kártyát a Waxup kizárólag a kibocsátók szabályzataiban meghatározott módon fogadja el. Visszautalás esetén is a visszautalásra minden esetben csak az Ügyfél SZÉP kártya számlájára kerülhet sor. 

3.10. Ajándékutalvány használat 

Az Waxup szépségszalonokban az ügyfeleknek lehetőségük van ajándékutalvány vásárlásra, melyek 3 hónapig érvényesek. A fel nem használt összeget a 3 hónap lejárta után, nem áll módunkban visszafizetni. 

4. Felelősség 

4.1. A Waxup kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet a Waxup – beleértve a Személyzetet is – szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy a Waxup – beleértve a Személyzetet is – magatartásával állnak összefüggésben. 

4.2. A Waxup mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, de Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől, valamint az előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Továbbá tekintettel arra, hogy az esztétikai beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül befolyásolt, a Waxup esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi, vagy bármely egyéb felelősséget. 

4.3. A Waxup nem vállal felelősséget olyan szövődményekért, vagy egyéb betegségekért, mely abból ered, hogy az Ügyfél jelen ÁSZF-ben, vagy a külön szerződésben foglalt kötelezettségeit – különösen a 2.9. pontban foglaltakat megszegi, – illetőleg a Waxup nevében eljáró személy – által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be. 

 5. Titoktartás, adatvédelem 

 5.1. A Waxup köteles a Szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott az Ügyfél személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezelni és csak az arra jogosultaknak átadni.

5.2. Waxup a Szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv., továbbá az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján és az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli. Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket a Waxup Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 5.3. Az Waxup szépségszalonokban kezelésre (szolgáltatásra) jelentkező ügyfeleink személyes adatait a törvényi előírásnak megfelelően tároljuk, továbbá regisztráláskor ügyfeleink hozzájárulnak az adataik kezeléséhez és azok lézerspecialistáknak történő továbbításához. 

6. ÁSZF hatálya 

6.1. Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel kötött Waxup Kezelési Nyilvántartás kifejezetten eltérően nem rendelkezik. 

6.2. A Waxup fenntartja a jogot jelen ÁSZF módosítására. A módosítást a Waxup internetes honlapján teszi közzé. 

6.3. Amennyiben jelen ÁSZF vagy a Waxup Kezelési Nyilvántartás egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy azzá válnának, úgy ez nem érinti az ÁSZF illetve a Waxup Kezelési Nyilvántartás többi részének érvényességét vagy hatályát. Ezen esetben azok a szabályozások érvényesek, melyek leginkább megfelelnek a Felek akaratának és célkitűzésének. 

7. Záró rendelkezések 

7.1 A Felek között a szolgáltatásra irányuló Waxup Kezelési Nyilvántartás az Ügyfél választása szerint elektronikus úton is megköthető. Ebben az esetben a szerződést, illetve annak bármely mellékletét tartalmazó okiratot a szolgáltató az ügyfél azonosításán keresztül az ügyfél személyéhez rendeli és a személyhez rendelést az ügyfél saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adatokkal együtt hitelesen igazolja. A Szolgáltató azonban bármikor kérheti, hogy az ügyfél a nyilatkozatát papíron tegye meg. 

7.2. Felek a jelen ÁSZF-vel kapcsolatos vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek kikötik pertárgy értéktől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

7.3. A mellékletek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik.

7.4. A jelen ÁSZF-ben és a Waxup Kezelési Nyilvántartás-ban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv és az Egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény idevonatkozó rendelkezései irányadók. 

7.5. Waxup biztosítja, hogy jelen ÁSZF-et az Ügyfelek még a jogviszony létrejötte előtt megismerhessék. Az ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. 

7.6. A jelen ÁSZF 2021. június 7. napján lép hatályba. 

Budapest, 2021.06.07. 

Singular Trade Kft. 

I. számú melléklet

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

I. Bevezető rendelkezések 

A jelen adatvédelmi szabályzat a Singular Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2094 Nagykovácsi, Semmelweis utca 4., cégjegyzékszám: Cg. 13 09 199823, adószám: 26112730-2-13), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett személyesadat-kezeléseket szabályozza. 

Fogalmak: 

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

6. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

9. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 

10. „adatvédelmi rendelet”: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete. 

II. Adatkezelések 

1. A kezelt adatok köre: Az adatkezelő a személyes adatok közül a következő kategóriákba tartozó adatokat kezeli: a) kapcsolatfelvételi adatok: ebbe a kategóriába az érintett neve, továbbá kizárólag azok az adatok tartoznak, amelyek arra alkalmasak, hogy az adatkezelő és az érintett egymás irányába jognyilatkozatot (így különösen szerződéses ajánlatot) tegyen vagy fogadjon (így különösen telefonszám, elektronikus levélcím); b) különleges adatok (így pl. egészségügyi adatok): a fenti a) és b) pont alá nem tartozó, az érintett egyéb jellemzőit leíró adatok. 

2. Az adatkezelések célja és jogalapja: Az 1. pont szerinti kategóriákba tartozó adatokat az adatkezelő a következő célból és felhatalmazás alapján kezeli: 

a) A kapcsolatfelvételi adatokat kizárólag az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli az érintett és az adatkezelő közötti szerződéses jogviszony létrejöttéig, a szerződéses vagy egyéb jogviszony létrejöttét követően pedig az adatkezelőt a jogviszony alapján terhelő kötelezettségek teljesítése céljából; 

b) A különleges adatokat az adatkezelő az adatkezelőt terhelő, kötelező jogi aktuson alapuló nyilvántartási vagy adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából kezeli. 

3. Az adatkezelés időtartama: Az 1. pont szerinti kategóriákba tartozó adatokat az adatkezelő az alábbi időtartamban kezeli: a) A kapcsolatfelvételi adatokat az adatkezelő mindaddig kezeli, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja. b) A különleges adatokat az adatkezelő az őt terhelő nyilvántartási vagy adatszolgáltatási kötelezettség megszűnéséig kezeli. 

4. Hozzáférés a kezelt adatokhoz: Az adatkezelő kötelező munkáltatói intézkedések útján gondoskodik arról, hogy az 1. pont szerinti kategóriákba tartozó adatokhoz csak olyan foglalkoztatottak férjenek hozzá, akiknek a munkavégzése szempontjából az adott kategóriába tartozó személyes adathoz való hozzáférés elengedhetetlenül szükséges. 

5. Adattovábbítás: Az adatkezelő kizárólag az érintett kifejezett, írásbeli hozzájárulása, vagy kötelező jogi aktus, hatósági vagy bírósági határozat alapján továbbít személyes adatot harmadik félnek. 

 III. Adatbiztonság, adatfeldolgozás 

Az adatkezelő folyamatosan fejlesztett technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a II. fejezet 4. pontjában foglaltak teljesüljenek, illetve a személyes adatok megőrizzék pontosságukat, és azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek birtokába. Ezen intézkedések a következők: – hozzáférési jogosultságok beállítása az adatkezelő által létrehozott nyilvántartásokba történő adatbevitel, módosítás, törlés és lekérdezés érdekében attól függően, hogy a nyilvántartásban szereplő adatok mely kategóriákba tartoznak a II. fejezet 1. pontja alapján; – álnevesítés; – az adattároló berendezések fizikai védelme az illetéktelen behatolással szemben. Az adatkezelő jogosult az adatokat adatfeldolgozó útján kezelni, feltéve, hogy az adatfeldolgozó megfelel az adatvédelmi rendelet követelményeinek. 

IV. Az érintett jogai 

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt személyes adatainak köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a személyes adatok gyűjtésére az adatvédelmi rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. A fenti esetekben az érintett a törlés helyett az adatkezelés korlátozását is jogosult kérni. 

V. Adatvédelmi incidens 

Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő késedelem nélkül köteles tájékoztatni az adatvédelmi hatóságot és az érintettet, és az adatvédelmi tisztviselőjét. 

VI. Singular Trade Kft.

Horváth Örs Zsombor 

Tel.: +36 (30) 275 9008 

www.waxup.hu 

VII. Jogérvényesítés 

Jogainak védelme érdekében az érintett az alábbi fórumokhoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi 

és Információs Hatóság. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL: http://naih.hu 

Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest, Markó u. 27. 

en_GBEnglish